Air Spring Ref 9648, 1R12-538, Navistar 2027911C/ C2, AB1DK23K-9648